Art 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Leerhuis ZHZ beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
 • Klant: (a) elke particulier die bij Leerhuis ZHZ een opleiding afneemt of (b) elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij Leerhuis ZHZ een Incompany-/Maatwerkopleiding afneemt.
 • Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door Leerhuis ZHZ beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
 • Leerhuis ZHZ: Coöperatie Leerhuis ZHZ U.A. KvK nr. 68150504
 • Leerhuis ZHZ eindbeoordeling en toetsing: een eindbeoordeling en toetsing die door Leerhuis ZHZ wordt afgegeven als bedoeld bij de cursus of opleiding behorende beoordeling(en) en accreditatie(s)
 • Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
 • Opleiding: een door Leerhuis ZHZ verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Leerhuis ZHZ verzorgt kan een Opleiding in de vorm van een Incompany-/Maatwerkopleiding verzorgen. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
 • Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 • Prijs: de prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
 • Leerovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Leerhuis ZHZ en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Leerhuis ZHZ al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
 • Website: de website van Leerhuis ZHZ: www.leerhuiszhz.nl

Art. 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Leerhuis ZHZ en op alle door Leerhuis ZHZ gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Leerhuis ZHZ wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Leerhuis ZHZ en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Leerhuis ZHZ een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Leerhuis ZHZ en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Art. 3 – Aanbod

 1. Leerhuis ZHZ publiceert het aanbod voor (geaccrediteerde) Opleidingen (bij voorkeur) op haar website. Voorts is het mogelijk dat het aanbod onder de aandacht wordt gebracht door middel van flyers en folders.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;
  2. wanneer de Opleiding start;
  3. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
  4. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  5. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  6. de wijze van betaling;
  7. de duur van de Studieovereenkomst.
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomstnadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Leerhuis ZHZ. Op verzoek van de Klant zal Leerhuis ZHZ een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
 6. de identiteit en het adres van Leerhuis ZHZ, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 7. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1;
 8. de geldigheidsduur van het aanbod.

Art. 5 – Studieovereenkomst

 1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met Leerhuis ZHZ aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding kan plaats vinden (a) via het inschrijfformulier uit de brochure van het Leerhuis ZHZ , (b) telefonisch, (c) per e-mail via het door Leerhuis ZHZ verstrekte digitale inschrijfformulier, of (d) via het inschrijfformulier op de Website.
 2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer Leerhuis ZHZ de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Leerhuis ZHZ schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan.
 4. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Leerhuis ZHZ. Leerhuis ZHZ kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Art. 6 – Annulering Opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding naar het oordeel van Leerhuis ZHZ onvoldoende is, staat het Leerhuis ZHZ vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdsti zal worden gevolgd. Indien Leerhuis ZHZ en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleiding kosteloos te annuleren.
 2. Annulering door de Klant van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat Leerhuis ZHZ met de uitvoering van die Incompany-/Maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Leerhuis ZHZ. Als moment van ontvangst door Leerhuis ZHZ van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Leerhuis ZHZ. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt dat Leerhuis ZHZ gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 6 lid 7:
  2. 20% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  3. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  4. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  5. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.

Art. 7 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding

Overeenkomst op Afstand

 1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Leerhuis ZHZ terug te zenden. Het terugzenden is voor risico van de Klant.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst

 1. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Leerhuis ZHZ betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (a) hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 4 en 5, en (b) de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.
 2. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de Klant aan Leerhuis ZHZ betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (a) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (b) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de Opleiding. In dat geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan Leerhuis ZHZ verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) Opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals portfoliobegeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
 3. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de Prijs van een Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van Leerhuis ZHZ en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat Leerhuis ZHZ een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de opleideling zich beroept.

Verplaatsen Opleiding

 1. Leerhuis ZHZ kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij Leerhuis ZHZ. Leerhuis ZHZ zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-) exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Leerhuis ZHZ tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. De door de Klant in overeenstemming met artikel 9 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.

Wijzigen Opleiding

 1. Leerhuis ZHZ behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een extern opleidingsreglement of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.
 2. Leerhuis ZHZ behoudt zich het recht voor de in de Studieovereenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

Art. 8 – Eindbeoordeling en toetsing

 1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een eindbeoordeling en/of werkstuk. Tussentijdse toetsing(en) kan (kunnen) onderdeel vormen van de eindbeoordeling.
 2. Aanwezigheidsregistratie en de evaluatie van het totaal aantal uren aanwezigheid tijdens de lesuren van de Opleiding vormen onderdeel van de eindbeoordeling.
 3. Het percentage van het totaal aantal vereiste aanwezigheidsuren wordt per Opleiding vastgesteld.
 4. De Leerhuis ZHZ eindbeoordeling en hiermee samenhangende toetsen vormt een integraal onderdeel van de Opleiding.
 5. Leerhuis ZHZ verstrekt het diploma van de Opleiding nadat (a) aan alle eisen voor de eindtermen betreffende te verwerven competenties van de Opleiding is voldaan, (b) het totaal aantal uren aanwezigheid als voldoende is beoordeeld en (c) de totale kosten voor de Opleiding door de Klant aan het Leerhuis ZHZ zijn voldaan. Leerhuis ZHZ verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Art. 9 – Betaling

 1. Indien de Klant een particulier is, vindt betaling plaats op het door Leerhuis ZHZ kenbaar gemaakte bankrekeningnummer. De Klant staat in voor het betalen van de verschuldigde bedragen aan Leerhuis ZHZ, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Leerhuis ZHZ streeft ernaar de (eerste) factuur een maand voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te verzenden. Leerhuis ZHZ hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan Leerhuis ZHZ te hebben voldaan.
 5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Leerhuis ZHZ de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Leerhuis ZHZ moet maken om het aan Leerhuis ZHZ toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Leerhuis ZHZ de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 8. De Klant is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij een andere partij (bijvoorbeeld zijn werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

Art.10 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledigenaam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Indien de klant geen natuurlijke rechtspersoon is dient een kopie van de inschrijving KvK te worden verstrekt welke niet ouder is dan een jaar
 3. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van Leerhuis ZHZ, te tonen.

Art.11 – Prijs

 1. De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die Opleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen niet door Leerhuis ZHZ worden doorberekend aan de Klant.
 3. Alle door Leerhuis ZHZ genoemde bedragen zijn inclusief eventuele verschuldigde btw.
 4. De BTW-onderwijsvrijstelling; In principe zijn beroepsopleidingen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW) als ze wettelijk erkend zijn in het kader van WEB of WHW. Deze officiële (V)MBO-/HBO-/WO-opleidingen, (verzorgd door ROC’s, AOC’s, vakscholen,  hogescholen en universiteiten) zijn in dat geval geaccrediteerd door Inspectie van het Onderwijs, NVAO, AACSB of EFMD (EQUIS/EPAS) of als ze door de overheid worden gefinancierd en genoemd staan in:
  1. de bijlage van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
  2. de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;

of als ze worden aangeboden door een instelling ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen, of door een zelfstandig werkende docent die is ingeschreven in het CRKBO Register Docenten. Leerhuis ZHZ heeft inschrijving in het CRKBO register aangevraagd.

Art.12 – Aansprakelijkheid Leerhuis ZHZ

 1. In het geval dat Leerhuis ZHZ aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Leerhuis ZHZ geldt het voorgaande niet.
 2. Leerhuis ZHZ is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.
 3. Leerhuis ZHZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. Leerhuis ZHZ is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Leerhuis ZHZ  verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Leerhuis ZHZ of die door Leerhuis ZHZ  zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Art. 13 – Levering Onderwijsmateriaal

 1. Leerhuis ZHZ levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant.
 2. Alle door Leerhuis ZHZ gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan Leerhuis ZHZ bekend waren. Leerhuis ZHZ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 3. Leerhuis ZHZ is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.

Art. 14 – Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Leerhuis ZHZ – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Leerhuis ZHZ de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Leerhuis ZHZ zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (a) een Opleiding annuleren vanwege de uitval van een docent, of (b) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Art. 15 – Vertrouwelijkheid

Leerhuis ZHZ zijn personeel en/of voor Leerhuis ZHZ werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Leerhuis conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Art.16 – Persoonsgegevens

Leerhuis ZHZ verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Leerhuis ZHZ. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Leerhuis ZHZ.

Art.17 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het Leerhuis ZHZ beschikt over of de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, of over licenties die recht geven op het gebruik van eigendomsrechten en auteursrechten, die betrekking hebben op het door Leerhuis ZHZ verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behouden in de handel zijnde boeken) liggen bij Leerhuis ZHZ. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Leerhuis ZHZ.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan Leerhuis ZHZ verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Art. 18 – Samenwerkingspartners

Leerhuis ZHZ is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Leerhuis ZHZ geautoriseerde samenwerkingspartner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en Leerhuis ZHZ en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Art. 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Leerhuis ZHZ worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Art. 20 – Geschillenregeling

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en Leerhuis ZHZ over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Leerhuis ZHZ te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door Leerhuis ZHZ aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij Leerhuis ZHZ heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is Leerhuis ZHZ aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Leerhuis ZHZ een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet Leerhuis ZHZ eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Leerhuis ZHZ dient daarbij aan te kondigen dat Leerhuis ZHZ zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.