Als wetenschappelijke beroepsvereniging heeft de NVP een eigen verantwoordelijkheid waar het de kwaliteitsbeoordeling betreft van de individuele zorgverlening door de psychotherapeut en het functioneren van de beroepsgroep als geheel. De NVP streeft naar een hoge toetsbare kwaliteit van (de organisatie en uitvoering van) de psychotherapie. Zij ontwikkelt en implementeert kwaliteitsbeleid voor psychotherapeuten met aandacht voor voortdurende verbetering van het professionele functioneren. De NVP wil er voor zorgen dat er een vitaal en stimulerend kwaliteitsbeleid tot stand komt en zo de kwaliteit van het professioneel handelen zichtbaar te maken voor patiënten en andere betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars. Kwaliteit refereert echter altijd aan verschillende samenhangende aspecten zoals omschreven in de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): de geleverde zorg moet verantwoord zijn en voldoen aan eisen van zorgvuldigheid. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. Hiertoe behoort eveneens de eis dat de geleverde zorg veilig is.

Ga naar website NVP